Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, og avholdes hvert år innen 15. juni.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), og beslutning om oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Årsmøtet 2019 blir holdt lørdag 8. juni på Torpomoen. Mer info, trykk her:

Årsmøtet 2018 ble holdt lørdag 2. juni. For mer info og referat, trykk her .

Årsmøtet 2017 ble holdt lørdag 6. mai. For mer info og referat, trykk her.

Årsmøtet 2016 ble holdt lørdag 16. april. For mer info og referat, trykk her.

Årsmøtet 2015 ble holdt lørdag 18. april. For mer info og referat, trykk her.