Valgkomiteen

Årsmøtevalgte medlemmer i valgkomiteen etter årsmøtet 2024:

  • Leder: Hilde Valestrand
  • Medlem: Stine Tjåland
  • Medlem: Marit Sandøy
  • Medlem: Nina Merete Lee
  • Medlem: Stine Skaug
  • Medlem: Kjersti Olsen

Ressursperson fra styret: Dagfrid Hokstad

Valgkomiteen har ansvaret for å finne kandidater til verv i NBSK.

Komiteen skal gjennom valgperioden holde seg orientert om klubbens virksomhet for senere å kunne vurdere kandidater til verv.

Valgkomiteen skal trekke både avdelinger, komiteer og styret inn i forberedelsene til valgarbeidet. Det skal oppfordres til en evaluering både i komiteene og hovedstyret for å vurdere behovet for utskiftinger.

Komiteen skal i sitt arbeid med å fremskaffe kandidater ha som hovedbegrunnelse kandidatens kvalifikasjoner – både faglige og menneskelige.

Det er fritt fram for alle medlemmer i NBSK å fremme forslag på kandidater, men disse skal være forspurt og sagt ja før forslaget fremmes skriftlig til valgkomiteens leder. Men det er selvfølgelig også fullt mulig å tipse valgkomiteen om mulige kandidater slik at vi kan jobbe videre med dette! Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Men valgkomiteen ønsker gjerne tips om kandidater på et så tidlig tidspunkt som mulig.