NBSKs retningslinjer for avl

Vedtatt i styret for Norsk Berner Sennenhundklubb 23.10.2015.  Punkt 6 er endret fra 20.10.2018. Punkt 7 og 8 er endret fra 03.02.2020.

 1. Oppdretter og hannhundeier er til enhver tid ansvarlig for sitt avlsarbeid.
 1. Oppdretter og hannhundeier skal følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, samt NBSKs retningslinjer for avl. Alle skal også være oppdatert på NBSKs rasespesifikke avlsstrategi (RAS).
  Når en kombinasjon vurderes, er det et ønskelig mål at gjennomsnittlig levealder er åtte år eller høyere hos de dyr i en fem generasjoners stamtavle en kjenner levealderen på. Det vil si kombinasjonens 30 nærmeste forfedre. Gjennomsnittet beregnes ut fra alle med kjent levealder, men minst ti dyr der informasjon er vanskelig å innhente. Hunder over åtte år som fremdeles er i live, kan også iberegnes i dette gjennomsnittet. Oppdretter og hannhundeier oppfordres også til å kartlegge dødsårsaker i stamtavla for planlagt kombinasjon, og unngå for mange doblinger av særskilte helseproblem på rasen, deriblant kreft og nyresvikt.
 1. Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel, se for øvrig NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
 1. Avlsdyret skal ha et rasetypisk adferdsmønster, jamfør rasebeskrivelse: «Selvsikker, oppmerksom, vaktsom, modig, godmodig og hengiven overfor folk den kjenner. Selvsikker og vennlig overfor fremmede, jevnt og rolig temperament.» Hunder som har fått utstillingsforbud på grunn av mentalitet, er automatisk også ekskludert fra avl.
 1. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette, det vil si 6.25 prosent. Det anbefales dog å holde seg under 2.5 prosent. Innavlsgraden skal utregnes på 6 generasjoner.
 1. Avlsdyret må ha oppnådd minimum 1 VG på offisiell utstilling.
 1. Avlsdyret skal være røntgenfotografert og avlest med AD grad 0 eller 1(svak grad). Svak grad AD tillates brukt, men kun mot fritt. Ikke-røntget hund regnes som dysplast. For å avlsklareres, forutsettes en viss andel av fullsøsken fri for HD og fri for AD. Se tabell. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilkrives til HD/AD, tas disse ikke med i beregningen.
 1. Avlsdyret skal være røntgenfotografert og avlest med HD grad A eller B. Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldende krav til HD-/AD-status.
 1. Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport og importerte hunder (unntatt Sverige), skal avlsdyret og dets foreldre fylle kravene til gjeldende HD-/AD-status.
 1. Etter kullet der den 30. valpen blir født, stoppes avlsdyret for avkomsgransking. Ved vurdering om en hannhund kan parre flere tisper før den 30. valpen er født, skal en beregne gjennomsnittlig kullstørrelse på seks valper. Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5 prosent av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år.
 1. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal HD- og AD-resultatene for avkom være 75,0 prosent fritt eller bedre, beregnet ut fra antall norskfødte avkom. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilbakeskrives HD/AD, tas disse ikke med i beregningen. Samtlige fødte valper etter at avlsdyret er satt på stopp for avkomsgranskning, skal regnes med.
 1.  a)  En kullkombinasjon med over tre valper kan ikke gjentas før kullet er to år, når en generell        avkomsgranskning er foretatt.

b)  En gjentagelse av en kombinasjon kan resultere i at foregående
kull mister sin godkjenning i forhold til søsken reglene, og/eller at
det i forhold til HD-Index vil gi svakere verdier.

 1. Hannhunder som ikke fyller kravene i retningslinjer for avl og dermed ikke tidligere har vært brukt i avl, men har nådd åtte års alder, kan i samråd med avlsrådet benyttes i avl. Ved vurderingen skal det ses hen til slektningenes levealder.
 1. Hunder som har hatt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) skal ikke brukes i avl. Hunder som har gitt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) må bare brukes på ikke-registrerte belastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.
 1. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Det tolereres mangel av opp til to x P1. M3 taes det ikke hensyn til.
 1. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden, selv om de skulle avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer. Dagens punkt om avkomsgranskning skal fremdeles følges.

Der kombinasjonen ikke oppfyller retningslinjer for avl, vil ikke oppdretter kunne benytte NBSKs valpeformidling for det kullet.

Ved bruk av utenlandske avlsdyr sendes dokumentasjon for røntgenresultat til HAK.

Tabell for HD/AD og søskenkrav

Antall helsøsken Antall fri for HD Antall fri for AD
1 1 (100 %) 0 (0 %)
2 1 (50 %) 1 (50 %)
3 1 (33,3 %) 1 (33,3 %)
4 2 (50 %) 2 (50 %)
5 2 (40 %) 2 (40 %)
6 3 (50 %) 3 (50 %)
7 3 (42,8 %) 3 (42,8 %)
8 4 (50 %) 4 (50 %)
9 4 (44,4 %) 4 (44,4 %)
10 5 (50 %) 5 (50 %)
11 5 (45,5 %) 5 (45,5 %)
12 6 (50 %) 6 (50 %)
13 6 (46,2 %) 6 (46,2 %)
14 7 (50 %) 7 (50 %)
15 7 (46,7 %) 7 (46,7 %)
16 8 (50 %) 8 (50 %)
17 8 (47 %) 8 (47 %)
18 9 (50 %) 9 (50 %)
19 9 (47,4 %) 9 (47,4 %)

Tilbakevirkende kraft eller ei.
HAK bruker avlsretningslinjene som verktøy i sitt arbeid, og merker ganske ofte at forandringer kan skape rom for feil og ulike tolkninger. Vi ønsker derfor å presisere at HAK skal jobbe etter to hovedprinsipp:

 1. Når retningslinjene for avl nå ble endret, har det ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at det ikke får konsekvenser for hunder som tidligere er benyttet i avl, eller for hunder som oppfylte kravene men ikke var benyttet i avl enda.
 2. Når det innkommer nye opplysninger om en hund eller dets søsken/foreldre, kan dette derimot medføre at tidligere ”godkjente” avlshunder ikke lenger fyller kravene. Det kan for eksempel være når det blir født nye helsøsken fram til disse er røntgenfotografert, eller at det oppstår meningitt hos et avkom.