Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, og avholdes hvert år innen 15. juni.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), og beslutning om oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.