Havika’s Bacco

Sporhund som ligg med ein hjortefot.

Foto: Eli Folven, Stryn
Aktivitet, blodspor