Mulighet for å søke midler, frist 13.6.2022

Organisasjonen Norsk Friluftsliv har sendt informasjon til NBSK om en tilskuddsordning der organisasjoner kan søke om midler. Dette gjelder også NKK og underliggende raseklubber. NBSKs avdelinger har derfor mulighet for å søke. Søknadsfristen er allerede 13. juni 2022.

Norsk Friluftsliv skriver følgende (all teksten nedenfor er fra mottatt mail):

Tilskuddsordningen er opprettet for å skape mer mangfold og inkludering i friluftslivet, idrett og fysisk aktivitet. Potten er i 2022 på 100 millioner.

Norsk Friluftsliv oppfordrer sine medlemsorganisasjoner, med sine over 5000 lag og foreninger, til å søke om midler fra den nyopprettede potten.

Målet med den nye tilskuddsordningen er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fysisk aktivitet, hindre utenforskap og utjevne de sosiale forskjellene blant barn og unge.

Det er mulighet for å søke midler som gir mulighet til systematisk oppfølging av inkludering og mangfold, samt midler til personell som kan følge dette opp i organisasjonen.

Ordningen finansieres i samarbeid mellom staten og de private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI.

Les mer her:
Ny tilskuddsordning for mangfold og inkludering – Norsk Friluftsliv
Les mer om kriterier og send inn søknad – Lotteri og stiftelsestilsynet

Eksempler hva det kan søkes penger til:
Det vil være et bredt spekter av prosjekter som kan motta tilskudd gjennom denne ordningen:

  • Rekrutteringsaktiviteter kan for eksempel omfatte rekrutteringsdag, aktivitetsdag, åpen dag eller tilsvarende arrangementer. Det kan også være egne prosjekter rettet mot rekruttering av én eller flere av målgruppene i ordningen. Det er en fordel at de konkrete rekrutteringsaktivitetene inngår i en overordnet strategi/plan for rekruttering.
  • Tilrettelegging for aktivitet kan være ulike tiltak for å redusere barrierene for deltakelse for én eller flere av målgruppene i ordningen. Det kan for eksempel være tiltak for å redusere kostnadene ved deltakelse, tiltak for å styrke deltakelsen blant minoritetsjenter eller tiltak for å tilrettelegge for aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.
  • Opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene kan omfatte en rekke ulike aktiviteter hvor formålet gjerne er å skape et mer variert og differensiert aktivitetstilbud for å gjøre deltakelse mer attraktivt blant de aktuelle målgruppene.

Det er ulike typer engangsutgifter som kan motta tilskudd gjennom ordningen:

  • Innkjøp av utstyr kan omfatte alle typer utstyr som er nødvendige for å legge til rette for et variert og godt aktivitetstilbud for målgruppene. Innkjøp av utstyr kan for eksempel ha som formål å redusere kostnadene og dermed senke terskelen for deltakelse. Innkjøp av parautstyr kan bidra til at personer med funksjonsnedsettelse gis likeverdige muligheter til deltakelse.
  • Dekking av deltakerkostnader kan for eksempel omfatte kostnader knyttet til deltakelse på arrangementer, transport, utstyr eller andre typer kostnader som utgjør barrierer for deltakelse.
  • Kurs og kompetansehevende tiltak kan for eksempel omfatte opplæring/kursing/utdanning av unge trenere og ledere i målgruppen.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email