NBSKs retningslinjer for avl med HD-index

NBSKs RETNINGSLINJER FOR AVL MED HD-INDEX

Vedtatt i styret for Norsk Berner Sennenhundklubb og gjeldende fra 01.02.2020.

 

1. Oppdretter og hannhundeier er til enhver tid ansvarlig for sitt avlsarbeid.

2.Oppdretter og hannhundeier skal følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs     avlsstrategi, samt NBSKs retningslinjer for avl. Alle skal også være oppdatert på NBSKs rasespesifikke avlsstrategi (RAS).
Når en kombinasjon vurderes, er det et ønskelig mål at gjennomsnittlig levealder er åtte år eller høyere hos de dyr i en fire generasjoners stamtavle en kjenner levealderen på. Det vil si kombinasjonens 30 nærmeste forfedre. Gjennomsnittet beregnes ut fra alle med kjent levealder, men minst ti dyr der informasjon er vanskelig å innhente. Hunder over åtte år som fremdeles er i live, kan også iberegnes i dette gjennomsnittet. Oppdretter og hannhundeier oppfordres også til å kartlegge dødsårsaker i stamtavla for planlagt kombinasjon, og unngå for mange doblinger av særskilte helseproblem på rasen, deriblant kreft og nyresvikt.

3. Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel, se for øvrig NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

4. Avlsdyret skal ha et rasetypisk adferdsmønster, jamfør rasebeskrivelse: «Selvsikker, oppmerksom, vaktsom, modig, godmodig og hengiven overfor folk den kjenner. Selvsikker og vennlig overfor fremmede, jevnt og rolig temperament.» Hunder som har fått utstillingsforbud på grunn av mentalitet, er automatisk også ekskludert fra avl.

5. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette, det vil si 6.25 prosent. Det anbefales dog å holde seg under 2.5 prosent. Innavlsgraden skal utregnes på 6 generasjoner.

6. Avlsdyret må ha oppnådd minimum 1 VG på offisiell utstilling.

7. AD
Norskfødte avlsdyr:
Avlsdyret skal ha AD grad 0 eller AD grad 1. AD grad 1 tillates brukt kun mot AD grad 0. Hunder som ikke er røntgenfotografert regnes som dysplast. For å avlsklareres, forutsettes en viss andel kullsøsken fri for AD (se tabell). Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilskrives AD, tas disse ikke med i beregningen.
Avlsdyret og dets foreldre skal følge gjeldene krav til AD status.
Utenlandske og importerte avlsdyr, samt sædimport:
Ved bruk av utenlandske avlsdyr og importerte hunder, samt sædimport skal avlsdyret ha AD grad 0 eller AD grad 1. AD grad 1 tillates brukt kun mot AD grad 0.

8. HD
Norskfødte avlsdyr:
I kombinasjoner hvor begge avlsdyr er norskfødte må samlet HD indeks på paringstidspunktet være 200 eller høyere. Hunder med HD D eller E tillates ikke brukt i avl.

Utenlandske avlsdyr, samt sædimport:*
Utenlandske avlsdyr, samt sædimport, skal ha HD A eller B.
Utenlandske avlsdyr samt sædimporter med HD C, D eller E tillates ikke brukt i avl.
I kombinasjon der utenlandske avlsdyr samt sædimporter benyttes, brukes ikke indeks.

Importerte avlsdyr som er norskregistrerte:**
I kombinasjoner hvor et eller begge avlsdyr er importerte må samlet indeks på paringstidspunktet være 190 eller høyere. Hunder med HD D eller E tillates ikke brukt i avl.

9. Etter kullet der den 30. valpen blir født, stoppes avlsdyret for avkomsgransking. Ved vurdering om en hannhund kan pare flere tisper før den 30. valpen er født, skal en beregne gjennomsnittlig kullstørrelse på seks valper. Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskningens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5 prosent av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år.

10. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal minimum 60% av avkommene bosatt i Norge være røntgenfotografert og avlest for HD.

11. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal AD-resultatene for avkom være 75,0 prosent fritt eller bedre, beregnet ut fra antall norskfødte avkom. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilskrives AD, tas disse ikke med i beregningen. Samtlige fødte valper etter at avlsdyret er satt på stopp for avkomsgransking, skal regnes med.

12. a) En kullkombinasjon med over tre valper kan ikke gjentas før kullet er to år, når en generell avkomsgransking er foretatt.

b) En gjentagelse av en kombinasjon kan resultere i at foregående kull mister sin godkjenning i forhold til søskenreglene, og /eller at det i forhold til HD-indeks vil gi svakere verdier

13. Hannhunder som har nådd åtte års alder og som ikke oppfyller kravene i avlsretningslinjene, kan i samråd med HAK benyttes i avl. Dette gjelder hanner som ikke tidligere har vært brukt i avl. Ved vurderingen skal slektningenes levealder vektlegges.

14. Hunder som har hatt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) skal ikke brukes i avl. Hunder som har gitt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) må bare brukes på ikke-registrerte belastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.

15. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Det tolereres mangel av opptil to tenner.

16. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden, selv om de skulle avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer. Dagens punkt om avkomsgransking skal fremdeles følges.
Der kombinasjonen ikke oppfyller retningslinjer for avl, vil ikke oppdretter kunne benytte NBSKs valpeformidling for det kullet.
Ved bruk av utenlandske avlsdyr sendes dokumentasjon for røntgenresultat til HAK.

* Utenlandske avlsdyr er alle avlsdyr bosatt utenfor Norge.
** Importerte avlsdyr er alle avlsdyr kjøpt utenfor Norge og som bor og er registrert i Norge.