Årsmøtet 2015

NBSKs styre innkaller klubbens medlemmer til ordinært årsmøte.

Lørdag 18. april 2015, kl. 11:30.

Sted: Gamle Nebbenes kafeteria, Trondheimsvn. 332, 2074 Eidsvoll Verk (langs gamle E6).

Frist for innsending av forhåndsstemme ved personvalg: 11.04.2015.

Vi minner om at avdelinger, råd og komiteer ikke gies rom til å avholde egne arrangement på denne datoen.

Årsmøtedokumenter:

Protokoll årsmøte 18.4.2015

00 Saksliste

02 Årsmelding for 2014-2015

03 Revidert årsregnskap for 2014

04 Styrets arbeidsprogram for 2015

05 Budsjett for 2015

06 Kontingent for 2016

07 Lovverk for NBSK

08 Felles instruks for råd og komiteer

09 Instruks for samarbeidsutvalget

10-1 Valgkomiteens innstilling

10-2 Presentasjon av kandidater

10-3 Stemmeseddel info

10-3 Stemmeseddel