Avd. Asker og Bærum er tildelt NBSKs Allsidighetspris

NBSK avd. Asker & Bærum er nettopp kåret til vinner av Allsidighetsprisen i NBSK for 2019 (vunnet sammen med avd. Rogaland).

Juryen for Allsidighetsprisen er satt sammen av 3 personer – én fra NBSKs styre, én fra Brukshundkomiteen og et uavhengig medlem. Som navnet tilsier handler dette om allsidighet. Kriteriene for tildeling er at den enten kan deles ut til en berner som er aktiv innenfor tre ulike sjangre/grener. Alternativt kan prisen deles ut til «et miljø eller en avdeling som de fem siste årene har nedlagt beundringsverdig innsats ut over det forventede for å synliggjøre rasens allsidighet».

I alle tidligere år har det vært en hund som har fått prisen, men nå for første gang i Allsighetsprisens historie er prisen delt ut til en avdeling, delt mellom to avdelinger.

Vi i avd. Asker og Bærum har i en årrekke hatt et bredt tilbud til hund og eier, og har vært meget synlige i nærmiljøet. Avdelingen er meget stolt over å ha fått tildelt prisen og setter veldig pris på dette.

For mer informasjon om Allsidighetsprisen og juryens begrunnelse, se side 82 i nr. 1-2020 av NBSKs medlemsblad Berner’n, eller klikk her for å lese artikkelen i Berner’n.

Hederstegn og Oppdretterpris – frist 1. mai

Hederstegnet: Kjenner du, eller vet du om noen som har tjent rasens eller klubbens sak på en fremragende måte, og som du synes fortjener å få en ekstra honnør for dette i form av klubbens hederstegn? Frist for å foreslå kandidater for NBSKs Hederstegn overfor Hederstegnkomiteen er 1. mai.

Oppdretterprisen: HAK ønsker et kontinuerlig fokus på bernerens helse og levealder, og vil på denne måten gi en påskjønnelse til oppdrettere av kull der flere har oppnådd en god alder. Frist for å sende informasjon vedr. Oppdretterprisen til HAK er 1. mai.

Retningslinjer for avl med HD-index

Bruk av HD-index som avlsverktøy er vedtatt innført i NBSK fra 01.02.2020.
NBSKs Helse-og avlskomite, i samråd med NBSKs styre, har kommet fram til at vi i en periode vil benytte nåværende retningslinjer for avl og nye retningslinjer for avl med HD-index parallelt. På denne måten kan vi se hvordan retningslinjene fungerer i praksis og ha mulighet til å foreta justeringer underveis.
«Indeksbasert avl er et verktøy som gir mulighet til større avlsmessig framgang, spesielt for sykdommer/egenskaper med kompleks nedarving (der flere gener bidrar) og som har lav til moderat arvegrad slik som HD. Indeksen uttrykker en hunds nedarvingsevne (avlsverdi) med tanke på HD i forhold til gjennomsnittet i rasen. Indeksen til et individ tar hensyn til alle norskregistrerte slektningers HD-status. Hvilke data som er med i indeksberegningene, kan leses i eget avsnitt. Gjennomsnittet av HD-status hos de siste årgangene med røntgenfotograferte hunder i rasen tilsvarer et indekstall på 100. En hund med indeks under 100 vil ha en lavere avlsverdi for HD enn gjennomsnittet av rasen, mens en hund med indeks over 100 vil ha en bedre avlsverdi. Summen av indekstall for foreldrene i en kombinasjon bør være over 200, så framt man ønsker å tilføre rasen noe positivt med tanke på HD.»
https://berner-sennen.no/hd-indeks-infoskriv-raseklubber/

Med retningslinjer for avl med HD-index vil hunder med HD-status C kunne benyttes i avl, dersom de for øvrig oppfyller kravene i retningslinjene.
Dersom du ønsker din inn på hannhundlisten kan du fylle ut direkteskjema her

NBSKs retningslinjer for avl med HD-index

NBSKs RETNINGSLINJER FOR AVL MED HD-INDEX

Vedtatt i styret for Norsk Berner Sennenhundklubb og gjeldende fra 01.02.2020.

 

1. Oppdretter og hannhundeier er til enhver tid ansvarlig for sitt avlsarbeid.

2.Oppdretter og hannhundeier skal følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs     avlsstrategi, samt NBSKs retningslinjer for avl. Alle skal også være oppdatert på NBSKs rasespesifikke avlsstrategi (RAS).
Når en kombinasjon vurderes, er det et ønskelig mål at gjennomsnittlig levealder er åtte år eller høyere hos de dyr i en fire generasjoners stamtavle en kjenner levealderen på. Det vil si kombinasjonens 30 nærmeste forfedre. Gjennomsnittet beregnes ut fra alle med kjent levealder, men minst ti dyr der informasjon er vanskelig å innhente. Hunder over åtte år som fremdeles er i live, kan også iberegnes i dette gjennomsnittet. Oppdretter og hannhundeier oppfordres også til å kartlegge dødsårsaker i stamtavla for planlagt kombinasjon, og unngå for mange doblinger av særskilte helseproblem på rasen, deriblant kreft og nyresvikt.

3. Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel, se for øvrig NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

4. Avlsdyret skal ha et rasetypisk adferdsmønster, jamfør rasebeskrivelse: «Selvsikker, oppmerksom, vaktsom, modig, godmodig og hengiven overfor folk den kjenner. Selvsikker og vennlig overfor fremmede, jevnt og rolig temperament.» Hunder som har fått utstillingsforbud på grunn av mentalitet, er automatisk også ekskludert fra avl.

5. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette, det vil si 6.25 prosent. Det anbefales dog å holde seg under 2.5 prosent. Innavlsgraden skal utregnes på 6 generasjoner.

6. Avlsdyret må ha oppnådd minimum 1 VG på offisiell utstilling.

7. AD
Norskfødte avlsdyr:
Avlsdyret skal ha AD grad 0 eller AD grad 1. AD grad 1 tillates brukt kun mot AD grad 0. Hunder som ikke er røntgenfotografert regnes som dysplast. For å avlsklareres, forutsettes en viss andel kullsøsken fri for AD (se tabell). Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilskrives AD, tas disse ikke med i beregningen.
Avlsdyret og dets foreldre skal følge gjeldene krav til AD status.
Utenlandske og importerte avlsdyr, samt sædimport:
Ved bruk av utenlandske avlsdyr og importerte hunder, samt sædimport skal avlsdyret ha AD grad 0 eller AD grad 1. AD grad 1 tillates brukt kun mot AD grad 0.

8. HD
Norskfødte avlsdyr:
I kombinasjoner hvor begge avlsdyr er norskfødte må samlet HD indeks på paringstidspunktet være 200 eller høyere. Hunder med HD D eller E tillates ikke brukt i avl.

Utenlandske avlsdyr, samt sædimport:*
Utenlandske avlsdyr, samt sædimport, skal ha HD A eller B.
Utenlandske avlsdyr samt sædimporter med HD C, D eller E tillates ikke brukt i avl.
I kombinasjon der utenlandske avlsdyr samt sædimporter benyttes, brukes ikke indeks.

Importerte avlsdyr som er norskregistrerte:**
I kombinasjoner hvor et eller begge avlsdyr er importerte må samlet indeks på paringstidspunktet være 190 eller høyere. Hunder med HD D eller E tillates ikke brukt i avl.

9. Etter kullet der den 30. valpen blir født, stoppes avlsdyret for avkomsgransking. Ved vurdering om en hannhund kan pare flere tisper før den 30. valpen er født, skal en beregne gjennomsnittlig kullstørrelse på seks valper. Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskningens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5 prosent av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år.

10. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal minimum 60% av avkommene bosatt i Norge være røntgenfotografert og avlest for HD.

11. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal AD-resultatene for avkom være 75,0 prosent fritt eller bedre, beregnet ut fra antall norskfødte avkom. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilskrives AD, tas disse ikke med i beregningen. Samtlige fødte valper etter at avlsdyret er satt på stopp for avkomsgransking, skal regnes med.

12. a) En kullkombinasjon med over tre valper kan ikke gjentas før kullet er to år, når en generell avkomsgransking er foretatt.

b) En gjentagelse av en kombinasjon kan resultere i at foregående kull mister sin godkjenning i forhold til søskenreglene, og /eller at det i forhold til HD-indeks vil gi svakere verdier

13. Hannhunder som har nådd åtte års alder og som ikke oppfyller kravene i avlsretningslinjene, kan i samråd med HAK benyttes i avl. Dette gjelder hanner som ikke tidligere har vært brukt i avl. Ved vurderingen skal slektningenes levealder vektlegges.

14. Hunder som har hatt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) skal ikke brukes i avl. Hunder som har gitt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) må bare brukes på ikke-registrerte belastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.

15. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Det tolereres mangel av opptil to tenner.

16. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden, selv om de skulle avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer. Dagens punkt om avkomsgransking skal fremdeles følges.
Der kombinasjonen ikke oppfyller retningslinjer for avl, vil ikke oppdretter kunne benytte NBSKs valpeformidling for det kullet.
Ved bruk av utenlandske avlsdyr sendes dokumentasjon for røntgenresultat til HAK.

* Utenlandske avlsdyr er alle avlsdyr bosatt utenfor Norge.
** Importerte avlsdyr er alle avlsdyr kjøpt utenfor Norge og som bor og er registrert i Norge.

Dugnadshjelp til NBSKs stand på Dogs4All

Vil du bidra til at NBSK kan ha stand på rasetorget under årets utgave av Dogs4All?

Styret i NBSK har fått mange tilbakemeldinger om at man savner at NBSK har stand på rasetorget under Dogs4All. Utstillingen holdes 15. – 17. november i år. For å få til en stand, er vi helt avhengig av dugnadshjelp til følgende:

Torsdag: Transport av materiell fra lager ved Østmarkssetra, og opprigging av stand på ettermiddag/kveld.

Fredag: 9 personer i 3 x 3 timers ( 9 -12, 12 -15, 15 – 18) økter for bemanning av standen. Du kan ta med hunden din og plassere den i innhegning på standen som «klappehund». Arbeidsoppgaver på stand: Presentere og promotere rasen for interesserte, rekruttere potensielt nye bernereiere og medlemmer, vise fram hundene og være klubbens ansikt utad.

Lørdag: Samme som fredag.

Søndag: Samme som fredag.

Søndag: Nedrigging av stand og transport av materiell tilbake til lager ved Østmarkssetra. Det antas at dette skal skje fra ca. kl. 17.00.

I tillegg behøver vi noen personer (3-4), som kan hjelpe styret med planlegging i forkant og koordinering underveis.

Vil du bidra? Så flott!! Takk! Send da en forpliktende påmelding på følgende mail:
[email protected], og angi hva du kan bidra med og når.

Merk at vi må ha tilbakemelding så raskt som mulig og innen 1.10.2019, for å vurdere om vi har nok frivillige til å gå videre til reservering av stand. Har du spørsmål, ta kontakt med Frode Holland, på mobil 98 20 75 08, eller via mail: [email protected].

Mons er årets allsidighetsberner

Mons og Marianne
Kadaversøkshunden Mons og Marianne, klare til innsats

Årets Allsidighetspris, den sjette i rekken, er tildelt NO51243/12 Man In The Mirror av Hiselfoss «Mons» og eier Marianne Beckstrøm.

Juryen vurderte tre nominerte til prisen som alle var godt kvalifisert til prisen. De nominerte ble diskutert og målt opp mot kriteriene.

Her er juryens uttalelse om årets prisvinner av Allsidighetsprisen:
«Allsidighetsprisen deles ut til en ekvipasjen med sitt arbeid synliggjør og demonstrerer rasens anvendelighet og allsidighet.
Videre er det nevnt: «Det er mye en kan gjøre med sin berner sennehund, og denne prisen skal berømme og takke noen av dem som benytter seg av rasens allsidighet som potet. Et viktig kriterium for tildeling av prisen er også synliggjøring av rasens allsidighet.»

  • Mons har i løpet av nominasjonsperioden oppnådd excellent i utstilling, fra før er både Cert og BIR oppnådd
  • Mons har både bronse og sølv i kløvhundmerket fra 2018.
  • I året som gikk ble Mons også godkjent som kadaversøkshund etter masse trening, kurs og prøve. Her ble det lagt ned betydelig mengde trening så dette er noe både eier og hund har jobbet og trent for lenge og gleden var enorm da de ble godkjent.
  • Mons stiller opp som trekkhund 17. mai, og sammen med Marianne går de runde etter runde med barna. Dette er til stor glede for både barn og hund. I hjemkommunen har Mons nå oppnådd å bli en tradisjon på 17. mai.

Eier Marianne jobber aktivt med sauebønder i egen kommune, så der er begge klare til både tilsyn og søk når sesongen starter. Dette viser et unikt samarbeid mellom hund og eier.

Marianne selv sier at -Dette er stor stas. Mons er en flott familiehund og trofast turvenn.  Han elsker å få jobbe enten det er med kløv, trekke vogn eller søksoppgaver. Vi har prøvd oss på litt forskjellig opp gjennom årene, men kadaversøk er vel det vi liker best. Mons er en meget bestemt type som veldig tydelig viser hva han liker og ikke liker.

Berner med kløv
Kløvhunden Mons tar sin del av jobben

Tidligere vinnere av Allsidighetsprisen:

Allsidighetsprisen 2014:
N Uch BH Cafridas Frolic Fearless Falco og Mari-Ann H. Amundsen

Allsidighetsprisen 2015:
Cafridas Rhythmic Ragtime Reggae og Mari-Ann H. Amundsen

Allsidighetsprisen 2016:
N Vch BH AD Havika’s Bacco og Eli Folven

Allsidighetsprisen 2017:
C.I.B. RLI BH Latrudas Foenix From the Ashes og Stine Bøe

Allsidighetsprisen 2018:
Cafridas Rhythmic Rhapsody Romance og Monika Hansen

Vi søker hunder til Raseparaden på Dogs4All

NBSK er påmeldt søndag 18.november. Raseparaden vil foregå i hall E, og oppstart er beregnet til ca. kl. 13.30. (oppmøte noe tidligere). Vi ser for oss 4-5 Bernere, gjerne både tisper og hannhunder, for å vise variasjoner innenfor rasen. Det er også ønskelig at en av disse trekker vogn, samt en med kløv.

Hvis noen er så heldige å eie en eller flere sveitsiske nasjonaldrakter, som kan lånes i anledningen, gi oss beskjed. Vi har allerede et par hunder, men trenger noen flere + reserve, da paraden foregår før eksteriørbedømmelsen er ferdig.

Send en mail til [email protected], så kommer vi nærmere tilbake med endelig bekreftelse.

Bernerens dag i regi av 30 års jubileet til klubben.

I anledning NBSK sitt 30 års jubileum i år, inviterte styret i avd.Oslo og omegn sine medlemmer og ellers alle kjente til Bernerens dag. Anne Misje og Pia satt stand ved veien og forklarte turfolket hva som foregikk oppe på hytta til Norsk
Folkehjelp som er vår base på tirsdager og ellers når vi søker om å få bruke den.

Små og store så alle Berner Sennenhundene
og jammen fikk Anne og Pia de til å legge turen opp til hytta 🙂 Hundene fikk masse oppmerksomhet og kos og alle fikk seg en kakebit, pølse, kaffe og brus.Turfolket fikk vite alt de ville om den flotte rasen vår og praten gikk 😉 Folk synes dette var helt fantastisk og at de fikk være med å feire dagen vår 🙂
Hvor mange små og store som besøkte oss… ja det aner vi ikke, men mange var det, bare å ta en titt på bildene som ligger på vår FB side 🙂
 
 

RAS-dokumentet godkjent

Dokumentet RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi) for berner sennenhund er utarbeidet av HAK, dokumentet er nå godkjent av NKK. Du finner det ved å velge Dokumentarkiv under NBSK-fanen, eller bare klikke her RAS NBSK 2018. NKK ga meget gode tilbakemeldinger på dokumentet og HAK skal ha masse skryt for meget godt arbeid. Utdrag av kommentarene til NKK er:

God statistikk i populasjonskapitellet, med fine og informative oversikter. Det er veldig positivt at dere er åpne om de utfordringene som finnes mtp. manglende genetisk variasjon og tar problemet på alvor. Tiltakene dere nevner for å unngå en ytterligere reduksjon i det genetiske mangfoldet er gode.”

Helsekapittelet er veldig godt skrevet og dere gjør gode vurderinger. Dessverre er det en del helseutfordringer hos rasen, men det er positivt at man gjør en god innsats for å redusere disse.

Det er veldig positivt at atferdsproblemer er betydelig redusert. For øvrig er atferdskapittelet veldig godt skrevet.

I eksteriørkapittelet er det svært positivt at dere hele tiden referer til hva som er funksjonelt. Kapittelet er også oversiktlig og godt skrevet, med klare prioriteringer.

Allsidighetsprisen for berner sennenhunder

NBSKs Allsidighetspris deles ut til en ekvipasje, en av NBSKs avdelinger eller et miljø av berner sennenhundeiere, for sitt arbeid for å synliggjøre og demonstrere rasens anvendelighet og allsidighet. For avdelinger og miljøer er det et krav til at de kan vise til sammenhengende virksomhet i minst fem år, mens det for en ekvipasje er de to siste årene som teller.

Synliggjøring

Allsidighetsprisen skal ikke nødvendigvis gå til den ekvipasjen som konkurrerer mest og oppnår høyest poengsummer – til det har vi allerede mestvinnendekåringer. Det er mye en kan gjøre med sin berner sennenhund, og denne prisen skal berømme og takke noen av de som benytter seg av rasens allsidighet som potet. Et viktig kriterium for tildeling av prisen er også synliggjøring av rasens allsidighet. Det er derfor krav til at prisvinneren har vært aktiv i det offentlige rom, på et eller annet vis. Vi vet det er mange som er flinke til å bruke sine bernere både til kløv og trekk, men prisen skal gå til en ekvipasje som promoterer rasen utover mosjonering til fjells og til vanns.

Medlemmer, oppdrettere, avdelinger, komiteer og andre oppfordres til å nominere kandidater blant landets allsidige bernere og deres eiere. Prisvinneren vil bli endelig kåret av en komité bestående av tre personer, inkludert en representant for styret. Denne komiteen kan også nominere kandidater.

Hvem kan nomineres?

Det er mange veier til Rom, og det er mange aktiviteter en berner kan brukes til – trolig flere enn vi kan se for oss, og det er derfor ikke spesifisert konkrete aktiviteter i regelverket, men vi nevner som eksempler redningshund, bruks, besøkshund, trekk, kløv, feltsøk, spor, lydighet, agility – både som konkurranse og som generell aktivisering. Men konkurranseresultat er ikke en forutsetning for å vinne prisen. Berneren/miljøet som nomineres må ha utmerket seg i minst tre ulike disipliner. Utstilling kan være en av disse tre. 

Fordi konkurranseaspektet er minimert i reviderte kriterier for Allsidighetsprisen, er det satt krav til annen dokumentasjon enn kritikkskjema fra stevne/ utstilling/prøve. Komiteen ønsker ikke å definere eller begrense potensielt gyldig dokumentasjon, så lenge den er etterprøvbar. Eksempler utover kritikkskjemaer er bekreftelse på deltagelse i trening fra instruktør, bekreftelse på besøk fra ansvarlig person på institusjon, bekreftelse på deltagelse fra ansvarlig person, også videre. 

Fordi vi ønsker at de nominerte skal være aktive bernere, holder det ikke med godkjennelse – for eksempel autorisasjon som besøkshund, men ekvipasjen må også være aktiv i tjeneste.

Kriterier for Allsidighetsprisen:

  1. Allsidighetsprisen tilfaller en berner sennenhund som er aktiv innenfor minst tre ulike grener av hundesport, det være seg konkurranseaktivitet, formalisert tjenestegjøring, eller jevnlige trenings- og arbeidssituasjoner.
  2. Alternativt tilfaller Allsidighetsprisen et miljø/ avdeling innenfor NBSK som de fem siste årene har nedlagt beundringsverdig innsats utover det forventede for å synliggjøre rasens allsidighet.
  3. Allsidighetsprisen kan kun vinnes én gang av en og samme berner sennenhund, mens èn person kan vinne prisen med flere forskjellige hunder, dog ikke samme år.
  4. Aktivitetsperioden for en ekvipasje er fra 1. januar foregående år fram til 31. oktober inneværende år. Frist for å nominere kandidater er 31. januar.
  5. Komiteen kan selv oppnevne kandidater til Allsidighetsprisen.
  6. Prisen deles ut på årsmøtet.

Allsidighetsprisen gjelder altså for resultat, trening og jevnlig, dokumenterbar aktivitetsutøvelse oppnådd i perioden 1. januar foregående år til og med 31.oktober inneværende år for ekvipasjer, og siste femårsperiode for miljøer eller avdelinger innenfor NBSK.

Tidligere vinnere av Allsidighetsprisen:

Allsidighetsprisen 2013:
N Uch BH Cafridas Frolic Fearless Falco og Mari-Ann H. Amundsen

Allsidighetsprisen 2014:
Cafridas Rhythmic Ragtime Reggae og Mari-Ann H. Amundsen

Allsidighetsprisen 2015:
N Vch BH AD Havika’s Bacco og Eli Folven

Allsidighetsprisen 2016:
C.I.B. RLI BH Latrudas Foenix From the Ashes og Stine Bøe

Allsidighetsprisen 2017:
Cafridas Rhythmic Rhapsody Romance (Lotta) og Monika Hansen

Allsidighetsprisen 2018:
Man in the Mirror av Hiselfoss og Marianne Beckstrøm

Allsidighetsprisen 2019:
NBSK avd. Asker og Bærum og NBSK avd. Rogaland

Allsidighetsprisen 2020:
NUch Dennis av Doamis (Sintran) og Eva Fosby Livgard

Og her gikk vi over til å benevne prisen etter hvilket år den er delt ut, fordi kriteriene dekker flere år bakover i tid og ikke bare året som gikk.

Allsidighetsprisen 2022
Apoletano’s Moldava (Echo) og Magne Karstein Vik

Allsidighetsprisen 2023
LPI LPII RLI RLII RLIII SpH D Cafridas Sportic Silver Spirit (Tango) og Mari-Ann Hallibakken Amundsen

Nominèr din kandidat innen fristen 31.01.2024!